Apie informacinio verslo paslaugų įmonę Paslaugos ELAS Kontaktai
Informacinio verslo paslaugų įmonė
Prisijungimas prie ELAS registruotiems vartotojams

Jei dar netapote registruotu ELAS vartotoju, galite išbandyti visas ELAS funkcijas svečio teisėmis.

Prisijungimas prie ELAS svečio teisėmis

AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ įsteigta vadovaujantis 1994 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.270, reorganizavus Statistikos departamento Respublikinį skaičiavimo centrą. Iki 2019 m. pradžios Bendrovė buvo valstybės kontroliuojama įmonė, t.y. 51,67 % akcijų patikėjimo teise valdė Valstybės įmonė Turto bankas.

2019 m. sausio 31 d., įvykus 51,67 proc. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų aukcionui, Valstybės įmonė Turto bankas minėtas akcijas Privatizavimo objekto perdavimo ir priėmimo aktu perdavė aukciono laimėtojui UAB Įmonių grupė „Inservis“, kuris dabar valdo 88,70% Bendrovės akcijų. Likusios akcijos priklauso fiziniams asmenims.

UAB Įmonių grupės „Inservis“ 100 proc. akcijų valdo Emitentas akcinė bendrovė „Invalda INVL“, kuris yra listinguojamas Vertybinių popierių biržoje, o Lietuvos bankas atlieka „Invalda INVL“ priežiūros funkciją.

Nuo 2020 m. rugpjūčio 21 d. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ pertvarkyta į UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ ir užregistruota VĮ Registrų centre.

Nuo 2021 m. balandžio 16 d. Bendrovės 100 proc. akcijų valdo UAB „Perlas Finance“.


Duomenų administravimo veikla

Bendrovės pagrindinė veikla daugelį metų, nuo pat įkūrimo - mokesčių už gyventojams suteiktas energetines, komunalines paslaugas, sumokėtų naudojant Vieningą atsiskaitymo knygelę, duomenų konsolidavimas ir administravimas. Bendrovėje siekiama koncentruoti paslaugų teikėjams ir mokesčių rinkėjams nebūdingos veiklos darbus, kurių atlikimas iš kiekvieno jų atskirai pareikalautų didelių žmogiškųjų išteklių ir pasižymėtų dideliais kaštais. Bendrovės partneriai - įvairių paslaugų teikėjai ir mokesčių rinkėjai (mokėjimo paslaugas teikiančios įstaigos).

Bendrovė savo pagrindinės veiklos paslaugas teikia daugiau kaip 680 organizacijų - paslaugų teikėjų (daugiabučius namus administruojantys butų ūkiai, daugiabučių namų savininkų bendrijos ir kt.) bei mokėjimo paslaugas teikiančios įstaigos (AB Lietuvos paštas, EasyBill, UAB, Perlas Finance, UAB), kurios surenka įmokas už energetines, komunalines paslaugas. Bendrąja atsiskaitymo knygele naudojasi apie 132 tūkstančiai Vilniaus, Trakų bei Šalčininkų miestų ir rajonų namų ūkių.

Mūsų bendrovė turi sukaupusi mokesčių mokėtojų mokamų įmokų ir skaitiklių deklaruojamų rodmenų 20 metų apimantį duomenų archyvą.

Bendrovė daugelį metų specializuojasi šioje savo pagrindinės veiklos srityje. Iš mokesčių rinkėjų gauna duomenis apie gyventojų sumokėtus mokesčius, per griežtai reglamentuotą laiką juos apdoroja, konsoliduoja ir pateikia mokesčių rinkėjams pavedimų duomenis įmokų pervedimui į teikėjų sąskaitas, o kiekvienam atskiram paslaugų teikėjui perduoda tik jam priklausančią informaciją. Paslaugų teikėjai gauna pavedimų duomenų, kuriais remiantis mokesčių rinkėjai perveda pinigus, suvestines, pažymas bei sąrašus vartotojų, kurie jiems atsiskaitė. Taip pat, šią ir kitą informaciją paslaugų teikėjai, sudarę sutartis su Bendrove, mato sistemoje ELAS, todėl visada turi visą pačią aktualiausią informaciją, reikalingą jų darbui. Gyventojams, sudariusiems su Bendrove sutartis dėl ELAS naudojimo, suteikiama galimybė bendrovės tinklalapyje pažiūrėti dalies paslaugų teikėjų jiems teikiamus apmokėti mokestinius pranešimus ir sąskaitas bei matyti savo mokėjimų archyvinius duomenis.

Mokėjimo paslaugos

2016 m. sausio 1 d. Lietuvai prisijungus prie elektroninių mokėjimų eurais erdvės SEPA (Europos Parlamento ir Tarybos 2012-03-14 reglamentas Nr. 260/2012), nuo 2017 m. balandžio 1 d. pasikeitė įmokų už komunalines, energetines paslaugas surinkimo tvarka komerciniuose bankuose bei kredito unijose. Nuo pastarosios datos bankai ir unijos nebegali vykdyti įmokų surinkimo Vieningos atsiskaitymo knygelės elektroninio atitikmens pagalba, nes įmokos už paslaugas, tame tarpe ir energetines bei komunalines, prilygintos kredito pavedimams.

AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, sekdama visus minėtus pasikeitimus ir juose dalyvaudama, kreipėsi į Lietuvos banką ir 2016-10-13 yra įregistruota kaip mokėjimo įstaiga, įmonei išduota mokėjimo įstaigos licencija Nr. 16. Nuo pastarosios datos Lietuvos bankas atlieka AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ priežiūros funkciją.

Turėdama mokėjimo įstaigos licenciją, bendrovė turi teisę organizuoti ir vykdyti atsiskaitymus už energetines, komunalines paslaugas, naudodama tiek savo platformą, tiek komercinių bankų mokėjimo platformas ir todėl turi galimybę įmokų mokėtojams pasiūlyti mokėjimus atlikti įprastu būdu, o komunalinių ir energetinių paslaugų teikėjams pateikti konsoliduotą (apjungtą) informaciją apie gyventojų įmokas duomenų bylomis.

Tuo tikslu mūsų bendrovė pasirašė sutartis su AB SEB banku, AB Luminor (buvę Nordea ir DNB bankai), UAB Medicinos banku, AB „Citadele" banku ir Šiaulių banku dėl įmokų surinkimo per internetines šių bankų mokėjimo platformas. Pagal minėtas sutartis, gyventojams (mokėtojams už komunalines paslaugas), kurių komunalinių ir energetinių paslaugų teikėjai pasirašė įmokų surinkimo sutartis su mūsų bendrove, naudojantis aukščiau išvardintų bankų internetinės bankininkystės sistemomis, skiltyje „Įmokos ir mokesčiai“ nuo 2017-04-01 pateiktos specialios mokėjimo formos - mokėjimas pagal įmokos kodą.

Minėtuose bankuose mūsų bendrovė atsidarė surenkamąsias sąskaitas įmokų įplaukoms lėšų gavėjų naudai. Šios sąskaitos atidarytos, remiantis LR Mokėjimų įstaigų įstatymo 17 straipsnio reikalavimais, t.y. AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, kaip mokėjimo paslaugas teikianti įmonė, taiko lėšų atskyrimo metodą, atskirdama mokėjimo paslaugų vartotojų lėšas nuo kitų fizinių arba juridinių asmenų (p/l šio įstatymo 17 str. 1 dalies 1 p.), kurie nėra mokėjimo paslaugų vartotojai, lėšų. Mokėjimo paslaugų vartotojų ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų lėšos, perduotos mokėjimo įstaigai mokėjimo paslaugoms vykdyti, yra jų nuosavybė, į jas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal mokėjimo įstaigos skolas. Remiantis šiomis nuostatomis, lėšos AB IVPĮ surenkamosiose sąskaitose yra tinkamai apsaugotos.

UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ nuo 2023 m. perleido UAB „Perlas Finance“ teisę teikti pinigų perlaidos paslaugą UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ klientams, su kuriais UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ yra sudariusi įmokų surinkimo paslaugų sutartis. UAB „Perlas Finance“ - elektroninių pinigų įstaiga, turinti Lietuvos Banko licenciją, kuri suteikia teises teikti mokėjimo paslaugas.

Bendrosios mokėjimo paslaugų taisyklės (pdf).

Asmens duomenų tvarkymo politika (pdf).

Pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo rizikos vertinimo ir prevencijos priemonių įgyvendinimo politika (pdf).

Kitos veiklos

Bendrovė taip pat vysto papildomas veiklas - sąskaitų ir mokestinių pranešimų spausdinimas ir vokavimas, informacijos įvedimas į užsakovų duomenų bazes bei įvairūs skaičiavimai pagal užsakovų užduotus parametrus.


Susidomėjote, turite papildomų klausimų?

Daugiau informacijos tel. +370 5 236 4808.


Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius,
tel.   +370 5 2364 808,
el. paštas: info@ivpi.lt


Įmonės kodas  123043773
PVM mok. kodas  LT230437716
Juridinių asmenų registras
Registro tvarkytojas -
                     VĮ Registrų centras

Apie IVPĮPaslaugosELASKontaktai į viršų
 
 
Tinklalapio žemėlapis | Juridiniai pranešimai | Veiklos ataskaitos © 2017 IVPĮ